<-- FAV ICONS and WEBFONT -->

بلاگ

ارزیابی سناریوی انتقال آب از کرانه اقیانوسی مکران

ارزیابی سناریوی انتقال آب از کرانه اقیانوسی مکران

دکتر محمدرضا منصوری دانشور1، مهندس احسان حسن زاده2
1. عضو گروه اقليم شناسي پژوهشکده جغرافيا، پژوهشگاه شاخص پژوه
2. دانش آموخته کارشناسی ارشدمنابع طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
در این تحقیق به معرفی سناریوی انتقال آب از دریا به فلات مرکزی از طریق کرانه اقیانوسی مکران پرداخته می شود. این تحقیق تلاش می کند با استفاده از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS به طور سیستماتیک الگوهای تشکیل دریاچه در فلات مرکزی ایران، نزدیک ترین و مناسب ترین کانال ها و مسیرهای مورد نیاز برای انتقال آب از دریای عمان، برآورد آماری احجام لازم و هزینه های انتقال و تصفیه را مورد بررسی فنی قرار دهد. نتیجه این تحقیق نشان داد که طرح یک سناریوی فنی برای انتقال آب از کرانه اقیانوسی مکران و تشکیل سه دریاچه در محل سه چاله ژئومورفولوژیک فلات مرکزی شامل هامون جازموریان، دشت لوت و کویر مرکزی با مجموع مساحت مخزن 150.3 کیلومترمربع و مجموع حجم مخزن 57.3 میلیاردمترمکعب امکان پذیر است. اما با ملاحظه هزینه ها و ضرورت تعدیل و اصلاح سناریو مقرر شد در فاز اول صرفاً تشکیل دریاچه در محل چاله جازموریان محقق شود. در این شرایط پیشنهاد شد که به احداث کانال انتقال از دریای عمان تا چاله جازموریان به طول 130 کیلومتر و آب گیری آن تا تراز 500 متری اقدام شود که مجموعاً حجمی حدود 4.6 میلیاردمترمکعب خواهد بود. در این حالت هزینه سال اول احیای جازموریان برای 2.2 میلیارد مترمکعب و تصفیه آن به روش ترکیبی اسمز معکوس و الکتروکاگولاسیون تقریباً 10 میلیارددلار خواهد بود که حدود دو سوم بودجه عمرانی سالانه کشور است. در صورت قبول توجیه اقتصادی، از پیامدهای مثبت احتمالی تشکیل دریاچه می توان به تعدیل اقلیم در جنوب شرق ایران با تأثیر تبخیری و فرآیندی دریاچه بر سیکل هیدرولوژیک بارش، تقویت عمق ژئوپلیتک اقیانوسی در داخل ایران، رونق اقتصادی متکی بر صنایع آب محور و تولید اشتغال، توسعه گردشگری و حل مشکل کم آبی و تنش آبی بخش کشاورزی و شرب پسکرانه های مکران اشاره کرد.
کلید واژگان: سناریوهای انتقال آب، تغییر اقلیم، فلات مرکزی ایران، کرانه اقیانوسی مکران

گزارش كوتاه علمی پیرامون رابطه پارازیت های ماهواره ای و تغییرات بارش

گزارش كوتاه علمی پیرامون رابطه پارازیت های ماهواره ای و تغییرات بارش

مقدمه
موضوع تأثیر پارازیت های ماهواره ای به طور خاص و طیف امواج الکترومغناطیسی (با فرکانس بالا و خیلی بالا ناشی از امواج آنتن های موبایل و...) به طور عام، بر تغییر اقلیم و تغییرات بارش در ایران یکی از مسائل مهم مطرح در جامعه اقلیم شناسی امروز ایران است. به خصوص کاهش ناهنجار بارش در پاییز امسال (1396) که به طور فراگیر در کل کشور رخ داد و به گفته معاون وزارت نیرو و با ادامه روند کاهشی تا ماه اسفند، در طی 50 سال گذشته بی سابقه بوده است (http://www.elim.ir/view/2981378)، به طرح چنین مسائلی دامن زده است. اگر چه بخشی از محققان اقلیم شناسی کشور اثرگذاری پارازیت بر تغییرات میزان بارش را امری محتمل می دانند به طوری که ممکن است در شرایطی که باعث تغییر جریان‌های الکتریکی، تغییر تعداد یون‌های مثبت و منفی هیدروژن و اکسیژن در لایه پایینی اتمسفر، تغییر الگوی تراکم رطوبت و تغییر الگوی تشکیل ابرها شده و بر کاهش رخداد بارش در فصول بارشی و وقوع خشکسالی اثرگذار باشد (http://www.etemaadonline.ir/news/news/153820)، اما در مقابل بخشی دیگر از جامعه اقلیم شناسی کشور چنین ارتباطی را رد می کنند و برای مثال عنوان می کنند سیستمی که باعث تولید ابر می‌شود و اتفاقی که در تولید ابرها می‌افتد، سطحش خیلی بالاتر از امواج پارازیتی است (http://www.salamatnews.com/news/237013) و یا ادعا می کنند که پارازیت‌ها به صورت امواج کوتاه و بلند تلویزیونی در مقایسه با گستردگی مکانی سامانه‌های جوی بسیار کوچک مقیاس هستند و اثر پر اهمیتی بر سامانه‌های جوی ندارند (http://fararu.com/fa/news/343516). باید خاطر نشان کرد که در زمینه اثرگذاری پارازیت های ماهواره ای بر حوزه سلامت جسمی و روانی انسان مطالب علمي ارزشمند بي شماري نشر پيدا كرده است (https://financialtribune.com/articles/people/57885). از طرفی اثرگذاری امواج الکترومغناطیس بر سلامت انسان هم بررسی شده و برای مثال نشان داده شده است که چگونه میادین الکترومغناطیسی می توانند به طور فیزیکی حرکت کرده تطبیق یافته و توزیع و پخش مولکول ها و یون ها و واکنش های شیمیایی آنها را در بدن تغییر دهند (http://www.bmecenter.ir/6057).  اما در حوزه ارتباطات اقلیمی این موضوع کاوش چندانی صورت نگرفته است. در این گزارش کوتاه تلاش می شود یک باز دیگر این موضوع با دقت بیشتری مورد بحث قرار گیرد. در این تحقیق پارازیت های ماهواره ای به عنوان بخشی از امواج الکترومغناطیسی مایکروویو و اثرگذاری آن بر تغییرات محلی و منطقه ای اقلیم مورد بحث قرار می گیرد.

جهت دانلود رایگان مقاله کلیک کنید

 

 آثار زیست محیطی بخش انرژی

آثار زیست محیطی بخش انرژی

در جهان امروز مشکلات جانبی ناشی از گسترش روزافزون صنعت، صدمات جبران‌ناپذیری بر زندگی آدمیان و سایر موجودات زنده وارد کرده است. یکی از این مشکلات، آلودگی محیط زیست در اثر استفاده از سوختهای فسیلی نظیر نفت، زغال سنگ و گاز است.


© طراحی شبکیه