مقدمه
موضوع تأثیر پارازیت های ماهواره ای به طور خاص و طیف امواج الکترومغناطیسی (با فرکانس بالا و خیلی بالا ناشی از امواج آنتن های موبایل و...) به طور عام، بر تغییر اقلیم و تغییرات بارش در ایران یکی از مسائل مهم مطرح در جامعه اقلیم شناسی امروز ایران است. به خصوص کاهش ناهنجار بارش در پاییز امسال (1396) که به طور فراگیر در کل کشور رخ داد و به گفته معاون وزارت نیرو و با ادامه روند کاهشی تا ماه اسفند، در طی 50 سال گذشته بی سابقه بوده است (http://www.elim.ir/view/2981378)، به طرح چنین مسائلی دامن زده است. اگر چه بخشی از محققان اقلیم شناسی کشور اثرگذاری پارازیت بر تغییرات میزان بارش را امری محتمل می دانند به طوری که ممکن است در شرایطی که باعث تغییر جریان‌های الکتریکی، تغییر تعداد یون‌های مثبت و منفی هیدروژن و اکسیژن در لایه پایینی اتمسفر، تغییر الگوی تراکم رطوبت و تغییر الگوی تشکیل ابرها شده و بر کاهش رخداد بارش در فصول بارشی و وقوع خشکسالی اثرگذار باشد (http://www.etemaadonline.ir/news/news/153820)، اما در مقابل بخشی دیگر از جامعه اقلیم شناسی کشور چنین ارتباطی را رد می کنند و برای مثال عنوان می کنند سیستمی که باعث تولید ابر می‌شود و اتفاقی که در تولید ابرها می‌افتد، سطحش خیلی بالاتر از امواج پارازیتی است (http://www.salamatnews.com/news/237013) و یا ادعا می کنند که پارازیت‌ها به صورت امواج کوتاه و بلند تلویزیونی در مقایسه با گستردگی مکانی سامانه‌های جوی بسیار کوچک مقیاس هستند و اثر پر اهمیتی بر سامانه‌های جوی ندارند (http://fararu.com/fa/news/343516). باید خاطر نشان کرد که در زمینه اثرگذاری پارازیت های ماهواره ای بر حوزه سلامت جسمی و روانی انسان مطالب علمي ارزشمند بي شماري نشر پيدا كرده است (https://financialtribune.com/articles/people/57885). از طرفی اثرگذاری امواج الکترومغناطیس بر سلامت انسان هم بررسی شده و برای مثال نشان داده شده است که چگونه میادین الکترومغناطیسی می توانند به طور فیزیکی حرکت کرده تطبیق یافته و توزیع و پخش مولکول ها و یون ها و واکنش های شیمیایی آنها را در بدن تغییر دهند (http://www.bmecenter.ir/6057).  اما در حوزه ارتباطات اقلیمی این موضوع کاوش چندانی صورت نگرفته است. در این گزارش کوتاه تلاش می شود یک باز دیگر این موضوع با دقت بیشتری مورد بحث قرار گیرد. در این تحقیق پارازیت های ماهواره ای به عنوان بخشی از امواج الکترومغناطیسی مایکروویو و اثرگذاری آن بر تغییرات محلی و منطقه ای اقلیم مورد بحث قرار می گیرد.

جهت دانلود رایگان مقاله کلیک کنید