به گزارش روابط عمومی انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان اولین شماره فصلنامه علمی تخصصی تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان منتشر شد. این فصلنامه در چارچوب ضوابط انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان فعالیت می کند و می کوشد راه های مدیریتی و اجرایی برای عبور از چالش های زیست محیطی و پیشبرد توسعه پایدار، ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه از طریق اجماع دولت، بهزیستی، سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، شهرداری و تمامی ارگان های ذی ربط ارائه دهد چراکه این هم افزایی با بهره گیری از قوانین سازمان ملل و تجارب کلان شهرهای جهانی، می تواند گامی مؤثر در راستای حل معضلات و بحران های محیط زیست باشد. شماره نخست فصلنامه با توجه به تجربه تلخ سیلاب های سال جاری کشور به این مهم اختصاص داده شده است.

 

برخی از محورهای موضوعی این فصلنامه عبارتند از:

توسعه پایدار و حفظ حیات بر روی کره زمین
محیط زیست و توسعه پایدار
آمایش سرزمین و توسعه پایدار
ضرورت بهبود فضای حفاظت ا محیط زیست با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
نهادینه کردن فرهنگ پاسداشت محیط زیست
ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه نسبت به مخاطرات محیطی
سیاست ها و برنامه های مرتبط با توسعه پایدار
ارائه مدل های بومی کاربردی کاهش خسارات ناشی از مخاطرات محیطی
برنامه منسجم در زمینه مدیریت مواد زائد جامد خطرناک و زباله ها
شناسایی کامل مخاطرات و اولویت بندی آن ها در جهت عدم آسیب بینی
پهنه بندی و ارزیابی آسیب پذیری جهت کاهش مخاطرات محیط زیست
 

فهرست مقالات مندرج در نخستین فصلنامه علمی تخصصی تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان به شرح زیر می باشد:

برخی از مهمترین آموزه های سیلاب های اخیر در کشور
 (دکتر امیر محمود زاده)

سونامی سیل در ایران و بحران مدیریت
( فرشته مختاری)

مروری برمخاطرات طبیعی ناشی از بارش های نیمه نخست فروردین 1398
(دکتر امیر محمود زاده، دکتر محمد رضا منصوری دانشور)

گزارش کوتاه پیش یابی بارش های سیلابی برای دهه سوم فروردین 1398
(دکتر امیر محمود زاده، دکتر محمد رضا منصوری دانشور)

مدیریت سیلاب
دکتر محمد مهدی رشیدی)

مدیریت پایدار حوضه رودخانه ها، مدلی برای بحران آب زاینده رود
(دکتر ایران غازی، فرشته مختاری)

ارزیابی راهبردی و سریع محیطی از مخاطره سیل در حوزه آبریز بزرگ
(دکتر امیر محمود زاده، محمد رضا منصوری دانشور)

 

و جهت تهیه نسخه چاپی این مجله با شماره تلفن دبیرخانه 02188939479 – 02188939478 تماس حاصل فرمایید.