نیمه نخست فروردین 1398 با ورود سامانه های بارشی متعددی به فلات ایران همراه بود. این سامانه ها که عمدتاً بر بستر تقویت امواج رزبای و پایین افتادن موج ورتکس قطبی شکل گرفتند به طور ناهنجاری در محدوده غربی خاورمیانه با ایجاد بلاکینگ اتمسفری منجر به هدایت اپیزودهایی از توده های مرطوب و گرم دریای سرخ (موسوم به سودانی) و ادغام آن با توده های مرطوب و سرد مدیترانه ای درست بر روی ارتفاعات غرب ایران گردید (شکل 1). یکی از این سامانه ها در طول 4 روز از 30 مارس تا 2 آوریل 2019 به طول انجامید و بارش های بی سابقه ای را به وجود آورد. برای مثال در روز اول آوریل بارش هایی در حدود 120 تا 160 میلیمتر در یک روز برای ایستگاه های بارانسنجی زاگرس مرکزی و شهرهای استان لرستان ثبت گردید. سامانه های بارشی یادشده بیش از 20 استان کشور را درگیر مسائل ناشی از سیلاب کرد. از طرفی باید توجه داشت پیش بینی شبکه های بین المللی اقلیمی نشان دهنده ورود سامانه های بارشی جدید و ادامه دار بودن بارش های غیرنرمال تا پایان اردیبهشت ماه 1398 به ویژه در نیمه شمالی کشور است. در این گزارش کوتاه اثرات محیطی ناشی از مخاطرات این بارش های سهمگین به طور خلاصه یادآوری می شود تا مدیریت بحران کشور در ادامه این بارش ها خود را آماده مسائل دیگری بنماید.

جهت دانلود رایگان مقاله اینجا کلیک کنید.